Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Zmena pri vyplácaní dôchodku programovým výberom (platí od 1.2.2018)

Zmena pri vyplácaní dôchodku programovým výberom (platí od 1.2.2018)

Novou podmienkou výplaty starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera formou programového výberu z dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dočasného dôchodku zo životnej poisťovne je doživotné poberanie dôchodkov (I., II. pilier, výsluhové dôchodky, obdobné dôchodky z cudziny) v sume, ktorá v súčte prevyšuje tzv. referenčnú sumu.

Referenčná suma platná na rok 2018: 432,40 eur

 

Zjednodušený postup výplaty dôchodku z 2. piliera formou programového výberu:

1. O dôchodok z II. piliera je možné požiadať najskôr 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Dôchodkový vek určuje Sociálna poisťovňa.

 

2. Najprv je potrebné spísať žiadosť o dôchodok z II. piliera.
Sporitelia Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., môžu požiadať o dôchodok z II. piliera osobne:

Ak chcete požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Žiadosť sa spisuje priamo do Centrálneho informačného ponukového systému.

 

3. Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (spôsob zaslania si zvolíte pri spisovaní žiadosti o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní od ich vyhotovenia a bude vyznačená v ponukovom liste.

 

4. Ak máte v ponukovom liste ponuku na výplatu dôchodku z II. piliera formou programového výberu, môžete spísať dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom:

Ak spĺňate vyššie uvedenú podmienku výplaty dôchodku z II. piliera formou programového výberu (na prvej strane ponukového listu je uvedený súčet vašich doživotne vyplácaných dôchodkov vyšší ako 432,40 eur), môžete požiadať o výplatu dôchodku z II. piliera formou programového výberu aj v jednej sume (všetky, resp. zodpovedajúcu zostávajúcu časť vašich nasporených prostriedkov na vašom osobnom dôchodkovom účte vám môžeme vyplatiť naraz alebo po určitých splátkach).

 

V takomto ponukovom liste s názvom „Vyplácanie programového výberu vám ponúkli nasledovné DSS“ musí byť uvedené, že na programový výber (Dôchodok F) môžete použiť nasporenú sumu (myslí sa tým časť alebo celá nasporená suma – ide o prípad, kedy na dosiahnutie referenčnej sumy vo vašom prípade postačujú výhradne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou, prípadne spolu s výsluhovými dôchodkami a obdobnými dôchodkami z cudziny, t. j. mimo druhého piliera).

 

5. Dôchodková správcovská spoločnosť vám vyplatí dôchodok z II. piliera formou programového výberu najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca.

 

Informácie sú obsiahnuté aj v  PDF dokumente na stiahnutie.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.