Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Vyplácanie dôchodku programovým výberom (platí od 1.2.2018)

Vyplácanie dôchodku programovým výberom (platí od 1.2.2018)

Zjednodušený postup výplaty dôchodku z 2. piliera formou programového výberu:Podmienkou výplaty starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera formou programového výberu z dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dočasného dôchodku zo životnej poisťovne je doživotné poberanie dôchodkov (I., II. pilier, výsluhové dôchodky, obdobné dôchodky z cudziny) v sume, ktorá v súčte prevyšuje tzv. referenčnú sumu. Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota platí celý nasledujúci kalendárny rok.

  Kalendárny rok   Referenčná suma
2022   508,90 eur
2021   491,70 eur
2020 464,60 eur
2019 444,10 eur
2018 432,40 eur

 

Zjednodušený postup výplaty dôchodku z 2. piliera formou programového výberu:


1. O dôchodok z II. piliera je možné požiadať najskôr 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Dôchodkový vek určuje Sociálna poisťovňa.

2. Najprv je potrebné spísať žiadosť o dôchodok z II. piliera.

Sporitelia Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., môžu požiadať o dôchodok z II. piliera osobne:

Ak chcete požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Žiadosť sa spisuje priamo do Centrálneho informačného ponukového systému.

3. Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (spôsob zaslania si zvolíte pri spisovaní žiadosti o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní od ich vyhotovenia a bude vyznačená v ponukovom liste.

4. Ak máte v ponukovom liste ponuku na výplatu dôchodku z II. piliera formou programového výberu, môžete spísať dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom:

Ak spĺňate vyššie uvedenú podmienku výplaty dôchodku z II. piliera formou programového výberu (na prvej strane ponukového listu je uvedený súčet vašich doživotne vyplácaných dôchodkov vyšší ako referenčná suma), môžete požiadať o výplatu dôchodku z II. piliera formou programového výberu aj v jednej sume (všetky, resp. zodpovedajúcu zostávajúcu časť vašich nasporených prostriedkov na vašom osobnom dôchodkovom účte vám môžeme vyplatiť naraz alebo po určitých splátkach).

V takomto ponukovom liste s názvom „Vyplácanie programového výberu vám ponúkli nasledovné DSS“ musí byť uvedené, že na programový výber (Dôchodok F) môžete použiť nasporenú sumu (myslí sa tým časť alebo celá nasporená suma – ide o prípad, kedy na dosiahnutie referenčnej sumy vo vašom prípade postačujú výhradne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou, prípadne spolu s výsluhovými dôchodkami a obdobnými dôchodkami z cudziny, t. j. mimo druhého piliera).

5. Dôchodková správcovská spoločnosť vám vyplatí dôchodok z II. piliera formou programového výberu najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento dôchodok vypláca.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.